POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REDYSTOCKFAIR Sp. z o.o.

 

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

 

 1. Co to są dane osobowe ?

 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 

 1. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

 

Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy oraz Pracownicy w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

 

 1. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

 

Przetwarzanie  danych  to  wszelkie  czynności  jakie  możemy  wykonać   z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich

przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych  jest  READYSTOCKFAIR  Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-180 Gdańsk, NIP: 5833458961, REGON: 523086399, KRS: 0000991614.

 

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym: READYSTOCKFAIR Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-180 Gdańsk oraz pod adresem poczty elektronicznej: dominik@redystockfair.com

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.

 

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług lub produktów, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
 • Jeżeli korzystasz z naszych usług, możemy przetwarzać Twoje dane w celu wystawienia faktury, i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych oraz piktogramów.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z 22¹
 • 1 i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 22¹ § 1 i § 3 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona

 

oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

 • Jeśli korzystasz z naszej strony i zakładasz na niej swoje konto użytkownika – dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
 • Jeśli korzystasz z naszego newslettera – twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
 • Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki cookies w tym cookies Google Analitics, Pixel Facebooka – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi: Fan Page na facebooku – Readystockfair, kanał na Youtube – Radystock Fair, Strona na LinkedIn – ReadyStockFair, a także nasz profil na platformie TikTok – readystockfair – Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z właściwym dla usługi regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesie Administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu z użytkownikami, a przetwarzanie tych danych nie narusza prawi wolności użytkowników
 • Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez naszą stronę internetową, Twoje dane przetwarzamy na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie udzielonej zgody na kontakt.
 • Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z odrębnych przepisów prawa – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na  poszczególnych   stronach  i  podstronach,  korzystania   z  poszczególnych  funkcjonalności  usług,  informacji  o  urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw  i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu

 

wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

 • Zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji marketingowych o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z 6 ust.

1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie.

 • Zamieszczania informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane ?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas

 

z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.

 

Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich poza  Europejski Obszar  Gospodarczy.  Jednak z uwagi  na korzystanie na naszych stronach oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google, Meta (Facebook), LinkedIn oraz TikTok: Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Meta: https://www.facebook.com/privacy/explanation LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

 

Obecnie usługi oferowane przez Google, Meta, LinkedIn oraz TikTok dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.

 

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 

 1. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia

czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach 20 RODO.

 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO,

do którego link zamieściliśmy powyżej.

 

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie  usuniemy  z bazy  Twoje  dane. Jednak, zgodnie  z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać w swojej dokumentacji finansowo – księgowej przez okres jaki reguluje aktualnie obowiązujący przepis prawa.

 

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

 

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 

Pamiętaj, iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony,  a  Ty  jako  Użytkownik  zobowiązany  jesteś  do zapoznania  się  z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

 1. Jak chronimy Twoje dane?

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności a także powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w  takim  zakresie,  w jakim  jest  to  konieczne  do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jego  symbolem   graficznym   jest   zielona   kłódka   wyświetlająca   się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.

 

Pamiętaj że Ty, jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom  trzecim,  stosować  zabezpieczenia  antywirusowe  oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.

 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym Przyczyną zmian mogą być zmiany związane    z rozwojem    technologii    internetowej,     zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje się data publikacji oraz aktualizacji Polityki prywatności.

 

 1. Administrator na swoich stronach stosuje:

 

Formularz  zakupu   darmowego   biletu   –   wymaga   on   podania  w odpowiednim miejscu swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, Nazwy Firmy, Numeru NIP, Branży, stanowiska i numeru telefonu oraz opcjonalnie danych osoby kontaktowej. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, musi zaakceptować zapoznanie się warunkami udziału i niniejszej polityki prywatności oraz potwierdzić chęć otrzymania darmowego biletu.

 

Formularz zawiera także możliwość zapisania się na newsletter – wymaga on zaznaczenia właściwego pola dla wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych ( Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail ) i potwierdzenie zapoznania się z niniejszą polityką prywatności. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu poprzez potwierdzenie w otrzymanej e-mailowo wiadomości.

 

Poprzez   zapis   na newsletter   Użytkownik   wyraża    również    zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu    bezpośredniego    produktów    i usług     Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art.

172 ust.1 ustawy  Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. z 2018  r. poz. 1954 z późn. zm.). Zgoda na subskrypcję newslettera jest dobrowolna, jednakże konieczna do jego wysyłki newslettera. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana,  co spowoduje  zaprzestanie   wysyłania  newslettera   zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

 

Na naszej stronie www.readystockfair.com znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

 

Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.readystockfair.com stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty,  video,  bezpłatne  materiały,  itp.).  Administrator  nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

 

Cookies to  pliki  tekstowe,  które  zapisywane  są  w  Twoim  urządzeniu  i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu”     z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany  obraz  był  jak  najlepiej  dostosowany do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.

 

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp. Korzysta z nich także nasza strona.

 

 1. Co robią pliki cookies?

 

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 

 • identyfikują dane    komputera    i     przeglądarki     używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników  pozyskanymi    podczas  rejestracji  w serwisach,
 • nie są  szkodliwe  ani  dla  Ciebie  ani  dla  Twoich  komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych,

ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 

 1. Jakie są rodzaje plików cookies?

 

Występują następujące typy cookies:

 

 • „Ciasteczka sesyjne”  –  (ang.  session  cookies)  są  tymczasowymi

plikami,  przechowywanymi  w  pamięci  przeglądarki  do   momentu

 

zakończenia jej sesji. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,

 • „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z   często   odwiedzanych      Pliki   te   przechowywane   są   w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany

„śledzącymi” (tracking cookies),

 • „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,

 

 1. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

 

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie

z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez

Ciebie witryn,

 • określenia ustawień   dla   różnych  typów   „cookie”,   na                 przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych ,
 • blokowania lub usuwania

 

Informacje  na  temat  możliwości  włączenia  i   wyłączenia  ciasteczek   w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień.

 

Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich  rodzajów  może  uniemożliwić  Ci  natomiast  skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

 

 1. Do czego wykorzystujemy cookies?

 

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika

 

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

 

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej  –  Google  Analytics,  które  gromadzi  dane  oraz  korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem  z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.

 

Zapisz się do newslettera

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).